پزشکان همکار ما

دکتر شیوا عزیزی

(GP)

دکتر شیرزاد ریحانی

جراح مغز و اعصاب

دکتر شروین متین

جراح مغز و اعصاب

دکتر فرشاد حیدر نژاد

جراح مغز و اعصاب